FortKnox Personal Firewall 23.0.270

FortKnox Personal Firewall 23.0.270

NETGATE Technologies s.r.o. – 4,7MB – Shareware – Windows
5 Stars User Rating
Is an easy to use personal firewall that allows you to protect a PC against hacker attacks, trojans, spyware and internet threats. It gives user complete overview of all inbound and outbound network communication. It has built-in Intrusion Prevention System and SPI technologies for extended user protection. With application rules user can control how individual applications communicate over Internet. Users have option to setup extended rules that match their individual needs. With its intuitive interface it is suitable for both beginners and experienced users.

Tổng quan

FortKnox Personal Firewall là một Shareware phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi NETGATE Technologies s.r.o..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 63 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của FortKnox Personal Firewall là 23.0.270, phát hành vào ngày 10/01/2020. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 06/11/2007.

FortKnox Personal Firewall đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 4,7MB.

Người sử dụng của FortKnox Personal Firewall đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho FortKnox Personal Firewall!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 63 UpdateStar có FortKnox Personal Firewall cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
NETGATE Technologies s.r.o.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản